Уважаеми  родители,

 Условията и редът за определяне на броя  на паралелките и броя на  учениците в паралелките на училищата се регламентират с Наредба №7 от 2000 г.  

Училища
Норматив за броя на учениците в паралелката
минимален
максимален
I – IV клас
16
22

СПИСЪК НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ за 1. клас към 08.06.2016 – ВАРИАНТ А

СПИСЪК НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ за 1. клас към 08.06.2016 - ВАРИАНТ Б

СВОБОДНИ  МЕСТА В ПЪРВИ КЛАС КЪМ 08.06.2016 г.

 Паралелки с изучаване в ЗИП на:

Записани деца

до 08.06.2016 год.

Брой свободни места

Вариант 

I – II клас

III – IV клас

Вариант А

БЕЛ – 1 ч.
Математика – 1 ч.
Хореография – 1 ч.

БЕЛ – 1,5 ч.
Математика – 0 ч.
Хореография – 1 ч.

28

16

Вариант Б

БЕЛ – 1 ч.
Математика – 1 ч.
Хореография – 1 ч.

БЕЛ – 0 ч.
Математика – 1,5 ч.
Хореография – 1 ч.

36

8

ОБЩО:

64

24