ЗА КОЛЕДНИЯ ОБРЕД И ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ФОРМИ НА РАБОТА

 

Славка Василева,

140 СОУ „Иван Богоров”, София

рецензент: доц. д-р Росица Пенкова

 

Извънкласните форми на работа като продължение на урочните разширяват и задълбочават знанията на учениците. Те са предпочитани, защото носят на участниците радост от постигнатите успехи, желание да ползват допълнителна информация, повишават интереса им към литературата и другите видове изкуства. Ефективна форма на извънкласна работа е организирането и провеждането на спектакъл.

Настоящата статия представя педагогическа практика – коледен спектакълът под наслов „Добри сте ни гости дошли”, организиран с ученици от 5. клас на 140 СОУ „Иван Богоров” в София.

Коледните обреди, родени в една твърде отдалечена епоха, отразяват идеала за плодородие, продължение на рода и вярата на хората в силата на словото. Символиката експлицира във всички обредни елементи. Така както коледният обред включва текст, песен, танц, обредни действия, така и спектакълът под наслов „Добри сте ни гости дошли” включва:

                        текстова част в стихотворна форма – компилация от тематично подбрани части от произведения на български автори (Н. Фурнаджиев, Д. Габе, Ел. Багряна, Й. Стубел) и обредни народни песни;

                        музикална част – песни, изпълнявани от учениците („Коледна елха” на Акварела1, „Снежен човек”); песни на видеозапис като музикален фон;

                        хореографска част – хоро, изпълнявано и на видеозапис;

                        мултимедия – показва се автентичен коледен обред и др.

На Коледа се събира цялото семейство, затова всички ученици участват в програмата и всички родители са съпричастни не само като зрители, но и като участници в подготовката й. Чрез спектакъла се постига на практика връзката между родителите, учителите и учениците (схема 1).

Схема 1. Илюстрация на връзката родители – учители – ученици

Родител Ученик

Учител

Необходимо е да се подчертае, че всички родители, без изключение, присъстват на празника, организиран за тях, което не се случва на родителските срещи (схема 2). Това показва ефективността на избраните методи по отношение на постигането на една от целите.

Схема 2. Присъствие на родителите в проценти

Цели на спектакъла:

• Да се обогатят литературните знания на учениците:

                        за библейското събитие;

                        за характерните особености на празника и празничната обредност – коледари, коледуване и др.

                        • Да се осмисли Коледа като празник на цялото семейство от векове до наши дни.

 

                        Да се развият умения за четене и писане на поздравителни картички и изготвяне на покани и плакати.

                        Да се създаде емоционална атмосфера, съдействаща за активно и трайно овладяване на материала.

                        Да се постигне на практика връзката между родителите, учителите и учениците.

                        Да се стимулира желание у учениците да търсят и ползват допълнителна литература.

                        Да се формира интерес към литературата.

                        Да се развият творческите способности на учениците.

 

Принципи на обучение: доброволност, нагледност, научност, дейностен подход или „учене чрез правене”, екипност, комуникативност, интерактивност, визуалност.

Знания: основни понятия, свързани с празника, и тълкуването им; основни познания за библейското събитие и характерните особености на празника.

Умения:

                        Изразително изпълнение на художествен текст.

                        Драматизиране на художествен текст.

                        Изготвяне на проекти за покани, съобщения и поздравления по конкретни поводи и художествено оформление.

                        Редактиране на правоговорни и правописни грешки.

 

Методи и похвати на обучение: сценична изява, драматизация, групова работа, учене чрез преживяване, презентация.

Средства за обучение: мултимедия, нагледни средства (елха, украса, пита, краваи), материали от интернет (текстове, музика, видео), учебници и помощна литература.

Междупредметни връзки: информационни технологии, история, хореография.

 

ХОД НА СПЕКТАКЪЛА

Водещите поздравяват участниците и гостите и насочват вниманието им към екрана. Кратък филм представя празнуването на Бъдни вечер в миналото. Филмът свършва с идването на коледарите. Излизат участниците в първата част на програмата, носят играчки и гирлянди за елхата, която е поставена на сцената и не е украсена.

Първата част на спектакъла ни връща отново в настоящето. Тя е музикално-поетична и започва с песента „Коледна елха” на Акварела, в припева на която децата призовават присъстващите: „Да бъдем заедно, майки и бащи, братя и сестри… винаги, както преди на Коледа.” Следват изпълнения на стихове на български поети за празника, зимата, снежния човек, молитва към Св. Богородица. Едновременно с това на екрана се редуват подходящи за фон картини (икона на Св. Богородица, снимка на снежен човек…). Децата пеят песента „Снежен човек”, играят хоро, представят драматизацията „Коледен гост”. Накрая всички отиват при елхата, украсяват я и излизат от сцената.

Във втората част участниците тематично ни връщат към празника в миналото. Всички са облечени в национални костюми. На екрана се показва снимка на коледари, чува се и песента им и излизат самите коледари (момчетата от класа), които носят геги, украсени с елхови клонки. Посрещат ги двама домакини и една стопанка. Тя им раздава краваи. Коледарите започват разговор с домакините дали са готови да ги посрещнат и дали славят „млада бога”. Домакините им отговарят утвърдително. Коледарите благославят дома и хората в него и излизат.

Проведените извънкласни форми на работа допринесоха значително за издигането на читателската култура на учениците на по-високо равнище, развитието на естетическото възприемане и възпроизвеждащото въображение. Бурното изживяване и повишената емоционалност по време на спектакъла „Добри сте ни гости дошли” определят въодушевеното възприятие на художествените текстове, свързани с Коледа.

След направените задълбочени проучвания върху коледния обред и проведените извънкласни форми на работа с учениците за развитие на литературните и социокултурните им компетентности се налагат следните изводи:

                        Учениците по-добре усвояват информация, когато я приемат непосредствено.

                        При извънкласни форми се активизират и тези ученици, които при класния урок са пасивни.

                        Поставянето на учениците в проблемна ситуация развива творческите им способности.

                        Ученето чрез преживяване е съпроводено с положителна емоционалност, която допринася за освобождаване от напрежение и претоварване.

                        Интерактивните форми повишават резултатите от обучението.

                        Извънкласната работа е продължение на урочната, тя я обогатява, като разширява и задълбочава знанията на учениците.

                        Извънкласните форми на работа не само разширяват литературните знания, те задълбочават читателската култура, развиват творческите способности на учениците.

 

Необходимо е да се подчертае, че по-голяма част от постигнатите цели се отнасят не само за участниците в спектакъла, но и за неговите зрители. За много от тях спектакълът е начало на сериозно четене и интерес към фолклора.

Организирането и провеждането на спектакъл е ефективна форма на извънкласна работа. Освен планираните два спектакъла – един за родителите и един за учениците от 1. клас, бяха изнесени още два – за учениците от всички класове и за гостите на „Коледария ” в центъра на София. Постигнатите повече от очакваните цели свидетелстват за ефективността на избраните методи и форми на работа с учениците.

ЛИТЕРАТУРА

Зимна вечер свята. Коледни приказки и песни (състав. Б. Константинова). София, Ф „Зелена вълна”, 1991.