Оферти за ремонти и обществени поръчки

яну29

РЕШЕНИЕ 28.01.2013 г. За класиране и опредедляне на изпълнител на обществена поръчка с предмет “доставка на 30 броя терминални работни места за нуждите на 140 СОУ „Иван Богоров“ с инсталация и настройка на мрежовите  решения, наличие на софтуер за централизирано управление и…

яну07

ПИСМО – ПОКАНА за участие в процедура по чл.14, ал.4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на 30 броя терминални работни места за нуждите на 140 СОУ „Иван Богоров с инсталация и настройка на мрежовите решения, наличие на софтуер…

яну07

Заповед № 442/02.01.2013 г. за възлагане на ОП по Проект „ИКТ в училище“  

ное20

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ            На база на получените комплексни оценки и в съответствие с методиката за оценка на предложенията от документацията за участие в процедурата, Комисията определи както следва:…

ное16

ЗАПОВЕД № 223 /16.11.2012 г. – за назначаване на училищна комисия за избор на фирма по процедура за възлагане на МОП

ное10

ПИСМО – ПОКАНА за участие в процедура по чл.14, ал.4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на материали, консумативи, обоорудване и техника за изпълнение на ИИД по проект проект „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за…