Свободни места в подготвителен клас

СПИСЪК НА ДЕЦАТА, ПРИЕТИ В ПОДГОТВИТЕЛНИ КЛАСОВЕ 2015-2016

СВОБОДНИ  МЕСТА В ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС КЪМ 10.07.2015 г.
Подготвителна
група

Записани деца
до 10.07.2015 год.

Брой
свободни места
ПКА 5-г. 21 1
ПКА 6-г. 16 6
ПКБ 6-г. 21 1

Уважаеми  родители, 

Условията и редът за определяне на броя  на паралелките и броя на  учениците в паралелките на училищата се регламентират с Наредба № 7 от 29 декември 2000 год.  

Училища Норматив за броя на учениците в паралелката
минимален максимален
I – IV клас 16 22

    

СПИСЪК НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ за 1 клас – ЗИП БЕЛ и Хореография

СПИСЪК НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ за 1 клас – ЗИП БЕЛ, Математика и Изобразително изкуство

 СВОБОДНИ  МЕСТА В ПЪРВИ КЛАС КЪМ 15.06.2015 г.
Паралелки с изучаване в
задължителноизбираема подготовка (ЗИП) по:

Записани деца до 15.06.2015 год.

Брой свободни места
БЕЛ – 1 ч.
Хореография – 2 ч.
38 6
БЕЛ – 1 ч.
Математика – 1 ч.
Изобразително изкуство – 1 ч.
29 15
БЕЛ – 1 ч.
Математика – 1 ч.
Музика – 1 ч.
0 22
ОБЩО: 64 43

Попълване на свободните места – до 14.09.2015 г.