УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

По инициатива на Училищно настоятелство „Иван Богоров“ при 140 СОУ и с подкрепата на училищните власти от м. април до м. юни 2014г. стартира проект „ДОБРИЯТ ПЕЧЕЛИ“.

На децата ще се раздават билети от учителите, с които ще могат да си взимат предмети от витрина с награди.

СИСТЕМА ЗА ПООЩРЯВАНЕ НА УСПЕХА

ПРИ ДОБРИ ПОСИЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ

ДОБРИЯТ ПЕЧЕЛИ!

При какви условия ученикът ще получи билет?

Учителят преценява по колко билетчета да даде на даден ученик. Няма строго определени правила. Всеки учител ще прецени как да раздава билетчета – за успех, за знания, за поведение, за дисциплина и др.

  Билети могат да се получат за:

- Отличен успех;

- За полагане на усилия за повишаване на успеха;

- Участие в олимпиади, състезания, конкурси;

- Участие в допълнителни задачки, проекти;

- Добра дисциплина в час;

- Добра дисциплина в занималнята;

- Добро отношение към съучениците, към учителите, към служителите;

- За организиране на класа;

- Опазване материалната база и чистотата в училището;

- Четене на книги;

- Други.

           Целта на този проект е да мотивираме учениците, да ги стимулираме да положат усилия, за да повишат успеха си и да подобрят поведението и дисциплината си.

            Проектът е по идея на Училищно Настоятелство „Иван Богоров“ при 140 СОУ и е изцяло финансиран от него.

 

март 2014г.                                                                          Председател УН: ……(П)……

София                                                                                  (С. Кирчева)