Уважаеми  родители,

 Условията и редът за определяне на броя  на паралелките и броя на  учениците в паралелките на училищата се регламентират с Наредба №7 от 2000 г.  

Училища Норматив за броя на учениците в паралелката 
минимален максимален
I – IV клас               16                 22

СПИСЪК НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ за 1. клас към 13.06.2016 – ВАРИАНТ А

СПИСЪК НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ за 1. клас към 13.06.2016 - ВАРИАНТ Б

СВОБОДНИ  МЕСТА В ПЪРВИ КЛАС КЪМ 13.06.2016 г.

 Паралелки с изучаване в ЗИП на:

Записани деца

до 13.06.2016 год.

Брой свободни места

Вариант

I – II клас

III – IV клас

Вариант А

БЕЛ – 1 ч.
Математика – 1 ч.
Хореография – 1 ч.

БЕЛ – 1,5 ч.
Математика – 0 ч.
Хореография – 1 ч.

28

16

Вариант Б

БЕЛ – 1 ч.
Математика – 1 ч.
Хореография – 1 ч.

БЕЛ – 0 ч.
Математика – 1,5 ч.
Хореография – 1 ч.

38

6

ОБЩО:

66

22


Училища

Норматив за броя на учениците
в подгорвителен клас

минимален

максимален

5-годишни
6-годишни

12

22

СПИСЪК НА ДЕЦАТА, ЗАПИСАНИ В ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС КЪМ 13.06.2016

СВОБОДНИ  МЕСТА В ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС КЪМ 13.06.2016 г.

Подготвителна група

Записани деца
до 13.06.2016 год.

Брой свободни места
ПК 5-г.

10

12

ПК 6-г.

27

17