ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

         

На база на получените комплексни оценки и в съответствие с методиката за оценка на предложенията от документацията за участие в процедурата, Комисията определи както следва:

 

 

Обособена позиция 1: КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ

Кандидат

Крайно класиране

„Ка Ел Офис” ООД

1-во място

 

Обособена позиция 2: ЛИТЕРАТУРА

Кандидат

Крайно класиране

„Кооперация Панда”

1-во място

 

Обособена позиция 3: ГРАДИНСКИ МАТЕРИАЛИ  И КОНСУМАТИВИ

Кандидат

Крайно класиране

„Мели М” ООД

1-во място

 

Обособена позиция 4: ТАНЦОВО И ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО

Кандидат

Крайно класиране

„Мели М” ООД

1-во място

 

Обособена позиция 5: ДЕТСКИ ИГРАЧКИ

Кандидат

Крайно класиране

„Мели М” ООД

1-во място

 

Обособена позиция 6: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Кандидат

Крайно класиране

„Кооперация Панда”

1-во място

 

Обособена позиция 7: ХИМИКАЛИ И ПРЕПАРАТИ

Кандидат

Крайно класиране

„Алегро 2000” ООД

1-во място

 

Обособена позиция 8: СПОРТНИ ПОСОБИЯ 

Кандидат

Крайно класиране

„Кооперация Панда”

1-во място

 

Обособена позиция 9: МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО

Кандидат

Крайно класиране

„Офис консумативи” ООД

1-во място

 

Обособена позиция  10: ТЕХНИКА И ОБОРУДВАНЕ

Кандидат

Крайно класиране

„Кооперация Панда”

1-во място