ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС

    

 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Заповед за определяне графика на дейностите и критериите за прием в първи клас

Образец на заявление за ПЪРВИ КЛАС

  • Паралелки със задължително избираема подготовка по:

-   Български език и литература

-   Математика

-   Английски език

  • Паралелки със задължително избираема подготовка по:

-   Български език и литература

-   Хореография

-   Английски език

                                СВОБОДНИ  МЕСТА  -  ЗИП ХОРЕОГРАФИЯ / 10.06.2014 год. /
Паралелки

Записани деца

до 10.06.2014 год.

Максимален брой

ученици  в паралелка

Брой свободни места

 1 паралелка

 20

 22

 2

 2 паралелка  20  22

  2 

   ОБЩО:

 40

 44

  4 

 

                                СВОБОДНИ  МЕСТА  -  ЗИП МАТЕМАТИКА/ 10.06.2014 год. /
Паралелки

Записани деца

до 10.06.2014 год.

Максимален брой

ученици  в паралелка

Брой свободни места

 1 паралелка

16

22

6

 2 паралелка

 9

 22

13

 ОБЩО:

 25

 44

19

 

ПРИЕМ СЛЕД ОСМИ КЛАС

График на дейностите по Наредба № 11

  • ПРОФИЛ „ИЗКУСТВА“  - ХОРЕОГРАФИЯ

- Профилиращи предмрти – ХОРЕОГРАФСКИ ЦИКЪЛ, БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК;

- Балообразуване – Среден успех + БЕЛ + История и цивилизация + Музика от свидетелството за завършен 8 клас;

- Документи за кандидатстване – Заявление по образец, Свидетелство за завършено основно образование,  Медицинско удостоверение