ПИСМО – ПОКАНА

за участие в процедура по чл.14, ал.4, т. 2 от ЗОП с предмет:

„Доставка на материали, консумативи, обоорудване и техника за изпълнение на ИИД по проект проект „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти – УСПЕХ ”, схема ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001

 

Пълен текст на ПОКАНАТА за МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Обобщена справка за материали, техника и оборудване за реализиране на дейностите по Проект УСПЕХ в 140 СОУ