На 17.10.2016 г. от 18:00 ч. се проведе събрание на родителите от 140. СУ „Иван Богоров“ за избор на представители в Обществения съвет на училището. Кандидатите бяха излъчени на родителските срещи по класове, проведени в периода 8-20.09.2016 г. За протоколчик на събранието бе избрана г-жа Мария Костова, представител на Vа клас.

На това събрание бе избран основният състав на Обществения съвет:

Силвия Гиздова – I б клас

Мария Стефанова - I в клас

Десислава Чакмакова - II а клас

Антон Димитров - II а клас, VI а клас

Динко Ненчев – IV а клас

Емилия Писарева - IV б клас

Мария Костова - V а клас

Аксиния Софрониева - V в клас

Антон Рачев – СО, р-н Връбница

За избор на председател и допълнителни (резервни членове) на Обществения съвет бе насрочено следващо заседание на 07.11.2016 г. от 18:00 ч.