ГАЛИНА ВАРАДИНОВА – Д И Р Е К Т О Р на 140 СОУ „Иван Богоров“

            Скъпи деца и ученици, уважаеми родители,

            Обръщам се към вас като директор на 140 СОУ „ИВАН БОГОРОВ“ и като родител на ученик, учил в нашето училище.

            От личен опит зная, че правилният избор на детска градина и на училище е основна потребност не само на децата, учениците и техните родители, но и на цялото общество. Защото просперитетът на обществото е пряко свързан с качеството на образованието и възпитанието на бъдещите поколения.

            Кои са основните потребности на децата и учениците и какви са очакванията на техните родители?

       I.            Безспорна увереност на родителите, че в това училище детето им ще придобие системно и трайно:

  • Базисни знания, както и съответните документи за продължаване на образованието в следваща степен
  • Индивидуални умения и ключови компетентности за индивидуална реализация и работа в екип, като много добрата компютърна грамотност, владеенето на два чужди езика, танцовото изкуство и българските традиции и обичаи са само част от тях
  • Позитивна ценностна система – формиране не само на добри специалисти, но и на достойни социално-ангажирани граждани.

     II.            Благоприятна физическа среда, която включва:

  • Много добро местоположение на училището с възможност за бързи и лесни комуникации
  • Съвременна материално-техническа база с модерно обзаведени специализирани кабинети и класни стаи, спортни и хореографски зали, игрища и площадки, библиотека, плувен басейн, мултимедиен и консултативен кабинет, радио студио, ресурсен и логопедичен кабинет, столова и безплатни закуски за учениците от подготвителен клас до четвърти клас.

  III.            Доброжелателна психологическа среда:

  • Качествен образователно-възпитателен процес с целодневна организация на учебния ден за учениците от ПК, 1,2,3 и 4 клас, извънкласни занимания, свързани с творчество, спорт и отдих
  • Преподаване, ориетирано към личността, приложение на най-добрите педагогически политики и практики, съчетаване на класческите с иновативните форми на обучение
  • Справедливо оценяване – все по-широко използване на външното оценяване, като се акцентира върху напредъка на ученика по посока на неговото развитие, реализация и призвание
  • Хуманно отношение на основата на демократичност и прилагане на ученически форми на самоуправление
  • Изграждане на общност – с ясни правила, които се спазват от всички, със засилващо се участие на родители и партньори, с активен и конструктивен диалог между всички членове на обкщността

Скъпи деца и ученици, уважаеми родители, за да отговорим на вашите потребности и очаквания, ние ви предлагаме:

- Подготвителни класове с прием на деца на 5 и 6-годишна възраст до постъпване в първи клас с целодновно и полудневно обучение

- Начална образователна степен с часове в задължително-избираема подготовка по английски език, български език и математика и целодневна организация на обучението

- Прогимназиален етап с часове в задължително-избираема подготовка по предмети, избрани от родителите и учениците

- Гимназиален етап с профилирано обучение по профилите „Чуждоезиков“ с изучаване на два чужди езика: английски и руски и „Хореография – български народни танци“.

Мисията на 140 СОУ „ИВАН БОГОРОВ“ е:  Създаване на устойчива и единна образователно-културна среда, обезпечаваща провеждането на качествен учебно-възпитателен процес, чиято основна цел е пълноценното развитие на потенциала на всяко дете, на всеки ученик.

При нас вие ще избегнете: негативните очаквания при постъпване в детска градина, лутането при постъпване в начално и средно училище, съмненията относно подготовката на учениците за постъпване в желаното висше учебно заведение.

Нашите врати винаги са отворени за посещения. Ще видите учебната база, ще се запознаете с нашите възпитаници и с преподавателите ни, ще усетите приятелско отношение, ще почувствате ведрата и доброжелателна атносфера.