УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

в изпълнение на Наредба № 11/2005 г., Раздел V за приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания ви информираме за следното:

1. Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания ще приема документи в РИО – София-град, стая 406, от 04.05.2015 г. до 21.05.2015 г. включително, с работно време от 9,00 до 13,00 часа и от 13,30 до 17,30 часа.
2. Учениците подават в РИО – София-град следните документи – оригинал и едно копие:

- заявление с подредени желания;

- служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок, с изходящ номер на институцията;
- протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;

3. Редът за приемане на документите е:
– Кандидатът представя медицинските документи на лекаря;
– Лекарят преглежда документацията и нанася на лекарското експертно решение /протокол от специализираната комисия/ номера на заболяването, съгласно Списъка и се подписва;
– С нанесен номер на заболяването, кандидатът получава два броя заявления от стая № 406 и попълва желанията си;
– Така оформените медицински документи, заедно със заявлението и служебната бележка от училището се представят на комисията за вписване във входящия дневник;

При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност, придружени от родител или настойник.

На 21.05.2015 г. /крайният срок за приемане на документи/, комисията ще работи до явяване на последния кандидат, независимо от предварителното определено време за работа.

След 21.05.2015 г. документи не се приемат.

За повече информация – 0889522652 – М. Тодорова – старши експерт по ОСО.

СПИСЪК на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ

График на дейностите по Наредба № 11