Уважаеми родители, Управителният съвет на „Училищно настоятелство Иван Богоров“ Ви информира, че с част от дарените от Вас средства бяха закупени три мултимедийни проектора. Един е предоставен в кабинета по информационни технологии, а другите два са на разположението на началния курс.

* * *

Управителният съвет на „Училищно настоятелство Иван Богоров“ при 140 СОУ благодари на г-жа Варадинова, учителите и родителите, които се отзоваха на поканата да присъстват на нашето събрание, проведено на 24.02.2011 г. Беше предложен и приет следният:

ПРОЕКТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 140 СОУ „Иван Богоров“ ПРЕЗ КАЛЕНДАРНАТА 2011 ГОДИНА

I. Основни цели и дейности на УН като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза.

1. Обединяване на усилията на родители, учители и общественици за подготовка на програми и проекти, които да спомагат за перспективното развитие на училището.
2. Подпомагане организирането на културната, спортната и социалната дейност на училището.
3. Подпомагане на учителите при организиране на свободното време на учениците (екскурзии, зелено училище, посещения в музеи, ученическа дискотека).
4. Стимулиране на учители, допринесли за подготовката на изявени деца или на училищни дейности (концерти, училищни театрални постановки, спортни състезания, викторини, олимпиади).
5. Съдействане за подобряването на финансовото и материалното състояние на училището; осигуряване на по-добри условия за учениците и учителите (частични ремонти на класни стаи, кабинети, физкултурен салон, сервизни помещения).
6. Предлагаме при ученическото хранене (топла закуска) да се възприеме инициативата „Свеж плод за всяко дете“ (6-10 години).
7. Отделяне на средства за рекламни материали, свързани с образа на училището и популяризирането му с цел:
- привличане на деца в подготвителен и първи клас;
- прием на ученици след седми и осми клас в специализирани паралелки с профил „Хореография“ и чужд език.
8. Въвеждане на електронен бележник с цел по-добра информираност на родителите, като направим допитване до ръководството на училището, преподавателите, родителите и учениците.
9. Стимулиране на дарителите с издаване на дарителска грамота/сертификат.

II. Предложения на родители и учители за други дейности, непосочени в проектодейностите на УН:

1. Да се отделят от УН средства за закупуване на интерактивните програми на „Сирма“ – начален курс (1-4 клас).
2. Да се закупят от УН преносими проектори (1-2 броя) за ползване от начален курс.
3. Отделяне средства за ремонт на сцената и подовата настилка в Актовата зала.

24.02.2011г., София.
Председател на УН: С. Кирчева