Теменужка Владимирова – преподавател по биология – І ПКС – Председател на Комисията по квалификации и кариерно развитие

В началото на учебната 2009/2010 г. в 140 СОУ „Иван Богоров“ бе създадена Комисия по квалификации и кариерно развитие.

Нейните цели са:

  1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка на учителите и създаване на мотивация за самоусъвършенстването им.
  2. Усъвършенстване на професионалните нагласи и ценности.
  3. Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни знания, умения и навици.

 

За изпълнение на тези цели Комисията разработи система за квалификационна дейност, чийто план стана неразделна част от годишния план на училището.

Приоритетите в квалификационната дейност са:

  1. Самоусъвършенстване чрез вътрешноучилищната система за квалификация.
  2. Извънучилищна квалификационна дейност: ВУЗ, неправителствени организации, частни образователни фирми.

 

Една от формите на вътрешноучилищна квалификационна дейност е лекторията: „Резултатни обучителни технологии“, която се осъществява в два етапа – първи – от месец октомври 2010 до месец май 2011 г. и втори – от месец октомври 2011 г. до месец май 2012 г. Всеки последен четвъртък от месеца, от 12.30 часа в Консултативния кабинет висококвалифициран учител от училището обучава колегите си в иновационни методи на преподаване. Формата на обучение е по преценка на самия преподавател: лекция, съчетана с мултимедийна презентация, брейнсторм, ролеви игри и др. По този начин добрият педагогически опит става достояние на все повече колеги и дава възможност за творческо приложение в учебно – възпитателния процес.

На 26.Х.2010 г. Людмила Спасова – начален учител с ІІ ПКС – демонстрира пред останалите педагози личния си опит по темата „Интерактивни методи и техники“. Темата е много актуална, тъй като съвременните интерактивни методи на обучение отговарят на обективната реалност – ангажират слуха, зрението, мисълта и действията на учениците. Людмила Спасова използва метода „Брейнсторм“, който реализира чрез игрите „Светкавица“, „Светофар“, „Азбука“ и „Кой е?“, съчетани с мултимедийна презентация. Те подтикват децата към отговорност, самостоятелност и творческа мисъл.

В последния четвъртък на месец ноември обучител на колегите бе Теменужка Владимирова – учител по биология с I ПКС. Темата, с която тя заинтригува колегите, засягаше извънкласната дейност – „Възможности за осъществяване на интеграционни връзки „училище-научен институт“ чрез програма за СИП „Растителни тъканни култури“. Разгледана бе авторската и програма за СИП и възможностите, които тя предлага за обучаване в областта на биотехнологиите. Подчертано бе, че работата в тази извънкласна форма дава възможност за професионално ориентиране в областта на биологичните науки и участниците в нея са бъдещи лекари, биолози, ветеринарни медици и др. Разгледани бяха нейни публикации в националния педагогически печат.

Един ден по-късно се състоя и открит урок по математика в 6б клас на тема „Степенуване с цял отрицателен и нулев показател“, с преподавател Боянка Павлова – V ПКС. Присъстващите колеги се убедиха в значението на актуализирането на стари знания и прилагането им в нова ситуация.

Непосредствено преди коледната ваканция се състоя интересна среща на педагозите с Таня Иванова – преподавател по английски език, която обърна внимание на толкова важната за всеки от нас невербална комуникация. Темата бе „Езикът на тялото“.

На 13 януари 2011 г. Славка Василева – III ПКС, преподавател по БЕЛ, запозна колегите със своя опит на тема: „Художественият текст в обучението по литература“. Тя разкри основните тенденции в образователните стратегии за преподаване на литература. В работата си тя използва различни методи и прийоми, с които стимулира учениците да четат – „Портрети с думи“, „Личен избор“, „Цитиране“, „Сюжет“, „Разговор с автора“ и др. По време на събеседването се оказа, че много от тях намират приложение в работата и по други предмети – биология, изобразително изкуство, английски език и др.

На 22 февруари 2011 г. Митка Алексова – V ПКС, покани преподавателите на открит урок в 1. клас на тема „Звук и буква Х“. На всички направи впечатление добрата междупредметна връзка с музиката, умението за пълноценно използване на учебника и начина на закрепване на знанията с двигателни умения. Урокът беше демонстрация на възможностите, които предлагат игрите за стимулиране на аналитико-синтентичната мозъчна дейност в първокласниците.

В края на месец март Снежка Генчева – учител в начален етап, II ПКС, показа на колегите как мениджърски умения могат да се прилагат в управление на училищния клас. Личеше много добрата подготовка на преподавателя в една нетипична роля – тази на мениджъра.

Голямо естетическо удоволствие на колегията достави открития урок, изнесен от Цецка Велева – преподавател по английски език, V ПКС – 6в клас: „King Arthur – Legends and Myths“. Направените междупредметни връзки с историята и изобразителното изкуство стимулираха учениците в употребата на новите английски думи и оставиха чудесни впечатления в присъстващите учители.

Училището стимулира многостранно развитието на учениците – това доказа и лекцията, съчетана с демонстрация, на Иванка Симеонова – учител в начален етап, IV ПКС, на тема „Мястото на театъра в българското училище“. Показани бяха актьорските възможности на деца от начален етап във филмираната постановка „Коледа в гората“. Малките актьори са и автори на част от декора – много експресивен, с изчистени форми. Ролите бяха съобразени с възрастовите особености. Съчетанието на музика, движение и слово предизвиква съпреживяване и съпричастност, като по този начин изгражда редица полезни качества в малките ученици.

Работата по квалификацията на учителите ще продължи и през учебната 2011/2012 г. Добрите резултати от нея показват, че тези форми на вътрешноучилищна квалификация имат своето място в непрекъснатото усъвършенстване на педагогическите качества за още по-ефективно обучение.