ВАЖНО!

На вниманието на родителите на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания

Уважаеми родители и/или настойници,

във връзка с писмо на РИО София-град с изх. № 9137- 367/22.04.2016г.
Ви информираме, че съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г. на МОН за приемане на ученици в държавни и в общински училища приемането на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа се осъществява по следния начин:

1. Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, ще приема документи в РИО – София-град, стая 406, от 03.05.2016 г. до 20.05.2016 г. включително, в присъствието на лекар-педиатър, всеки работен ден, с работно време, както следва:

- в дните понеделник, сряда, петък – от 14,00 до 18,00 часа;

- в дните вторник и четвъртък – от 9,00 до 13,00 часа.

2. Учениците подават в РИО – София-град следните документи – оригинал и едно копие:

заявление с подредени желания;

- служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок, с изходящ номер на институцията;

- протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;

- служебна бележка, удостоверяваща настаняване в дома – за учениците от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;

- нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.

3. Редът за приемане на документите е:

- кандидатът представя медицинските документи на лекаря;

- лекарят преглежда документацията и нанася на лекарското експертно решение /протокол от специализираната комисия/ номера на заболяването, съгласно Списъка и се подписва;

- с нанесен номер на заболяването, кандидатът получава два броя заявления от стая № 406 и попълва желанията си;

- така оформените медицински документи, заедно със заявлението и служебната бележка от училището се представят на комисията за вписване във входящия дневник.

При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност, придружени от родител или настойник.

След 20.05.2016 г. документи не се приемат.

СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ, ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В ГИМНАЗИИ ИЛИ СОУ