• Какво се цели с този проект?

Обща цел на проекта е да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности
Специфичните цели са посочени като :
1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.
2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.
3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.
4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

• Кои са основните дейности по проекта?

Основни дейности по проекта:
Дейност 1: Подбор на училищата за включване в проекта и подготовка на проектните дейности.
Дейност 2: Организиране и провеждане на ИИД за развитие на уменията на учениците от подбраните училища в областта на природоматематическите и хуманитарни науки, на здравното образование и здравословния начин на живот, както и на други ключови компетентности по смисъла на Европейската референтна рамка.
Дейност 3: Осмисляне на свободното време на учениците, включително през периода на ваканциите, посредством създаване на кръжоци и клубове по интереси в областта на природоматематическите и хуманитарни науки, на здравното образование и здравословния начин на живот, както и на други ключови компетентности по смисъла на Европейската референтна рамка. Дейностите, провеждани по време на ваканциите
Дейност 4: Разработване и прилагане на програми за ученици с прояви на агресия или насилие; развитие на личностните и социалните умения на тези ученици с цел ограничаване на подобни явления в подбраните училища. Програмите са основани на добрите практики от извънкласните и извънучилищните дейности.
Дейностите, които се провеждат в учебно време (включително събота и неделя), са опраделени като Дейност 2.
Дейностите, провеждани само през ваканциите, са определени като Дейност 3.

• Коя е целевата група на проекта?

Целевата група включва ученици от държавни и общински училища, включително и ученици с идентифицирана нужда от подкрепа, и ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие. Ученици с идентифицирани нужди от подкрепа са ученици, които през предходната учебна година са: с над 10 неизвинени отсъствия, с над 100 извинени отсъствия; наказани и за агресивно поведение; с поправителен изпит. В целевата група не се включват ученици от средищните училища.

• Какъв е минималния брой за сформиране на една групаИИД?

Минималният брой участници в една група за ИИД е 6 ученици, а максималният – 15. Групите могат да бъдат сформирани и като сборни с ученици от различни класове. В случай че през учебната година ученик отпадне от групата по ИИД, групата не се допълва с нов ученик. Извинителните бележки на учениците за допуснатите отсъствия, издадени от медицински органи, се копират върху бланка, разработена в съответствие с изискванията с оригиналните лого и слоган и се съхраняват в документацията на групата

• Как ще се управлява и отчита проекта?

За целите на ефективното изпълнение на проекта и неговия вътрешен мониторинг МОМН разработва самостоятелен електронен модул – „Извънкласни и извънучилищни дейности”, съвместим с базата данни от сведение за организацията и дейността в училището за учебната година (Списък-образец № 1) .
За нуждите на проекта функционира уеб-базирана информационна система, която обслужва всички страни, участващи пряко в процеса на изпълнение и управление на проекта.
Информационната система се състои от различни модули, поддържащи регистри за техническото и финансовото изпълнение.
Чрез създадените различни нива на достъп до информационната система е осигурена възможност за текущо администриране, наблюдение и контрол на реализиране на дейностите (от РИО и ЕУП).

• Какво е особеното на ИИД по този проект?

Извънкласните и извънучилищните дейности по проекта „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти”:
1. Не се финансират от бюджета на училището.
2.Не включват повече от 20% от съдържанието на учебните програми за съответния клас по съответния учебен предмет.
При организацията, провеждането и отчитането на ИИД по проекта „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” се спазват и всички останали изисквания, произтичащи от нормативната уредба в системата на средното образование.

• Какво включват ИИД?

- провеждани през учебно време, в това число събота и неделя;
- провеждани през ваканциите.
Тематичните направления в едно училище трябва да обхващат различни области на ИИД.
Не се допуска наличие на повече от 25% ИИД от една област.
След приключвне на ИИД ръководителят на всяка група представя на директора годишен отчет

• Как могат да бъдат организирани заниманията?

Заниманията могат да бъдат организирани със седмичен хорариум или на модулен принцип.
Продължителността на един час занятие по ИИД е 45 минути.
В един ден могат да се провеждат от 1 до 4 часа по една ИИД.

• Колко часа може да е заниманието по една ИИД?

За провеждане на ИИД ръководителят разработва тематично разпределение за не по-малко от 68 часа, от които 60 часа са за занятия, а 8 часа са за представителни изяви (2 пъти по 4 часа).

• Какво съдържа тематичното разпределение?

Тематичното разпределение е част от данните за групата ИИД и от дневника и съдържа информация за:
- темите;
- времевия график – дата, място на провеждане, брой часове, начален час. Тематичното разпределение се изготвя в два екземпляра. Единият екземпляр се съхранява в комплекта от документи по проекта в училището, а вторият се изпраща в РИО с пакета от документи за участие на училището в проекта.
Тематичните разпределения се утвърждават от директора след установяване на съответствието им с изискванията .

• Какво представляват представителните изяви?

Представителните изяви се организират, както следва:
- първата представителна изява се организира по преценка на учителя/ръководителя като междинна изява на дейността на групата;
- втората представителна изява се организира след приключване на дейността на групата.