Протокол № 20

От 25.10.2012 г. – Редовно заседание на „УН Ив. Богоров”, 140 СОУ

                                                Дневен ред

1. Проверка реалния брой членове и разглеждане въпроса за членския внос.

2. Запознаване родителите, членове на УН, с въпросите, които председателят на УН г-жа Кирчева повдигна пред заседание на Педагогическия съвет от 19.10.2012г.

3. Предложения на родители за дейности, с които да се ангажира УН.

4. Разни – предложение на Ц. Лалова да се събират еднократно по 2лв. за подпомагане на лекарския кабинет.

 

                                               Решения

1. Одобрено е предложението на Ц. Лалова, представено в т.4 от дневния ред.

2. Приета е инициативата „Деца да зарадват деца” , която се състои в събиране на запазени дрешки, играчки и книжки със съдействието на класни ръководители, педагогически съветници и родители и да бъдат подарени на нуждаещи се деца по подходящ начин, ненакърняващ достойнството им.

3. Инициатива за събиране на ненужна хартия, като г-н Кузманов, член на УН, поема ангажимент по приемането, извозването и предаването на събраната от деца, родители и училищни власти хартия. Средствата ще бъдат дарени на УН с цел подпомагане ремонта на училищната библиотека през 2013г., включен в проекта за дейност на УН за 2013г. УН ще даде награда на класа, събрал и предал най-много хартия.