Прием, 2014/2015 учебна година

Подготвителен клас

Първи клас

Прием след 7 и 8 клас 

• Заявление за полагане на приемни изпити след основно образование (след 8. клас)
• Заявление за за участие в класиране за прием в 9. клас (след 8. клас, общообразователна паралелка)
• Заявление за класиране и насочване в профилирани паралелки и паралелки за придобиване на професионално образование - заявлението се подава, когато ученикът е с хронично заболяване, с физически или сензорни увреждания, или от дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи; подава се до председателя на съответната комисия

  • Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите
  • Заявление за участие в първи (трети) етап на класиране след положени изпити за приемане в държавните и в общинските училища след завършен 7. клас
  •  Заявление за участие във втори етап на класиране след положени изпити за приемане в държавните и в общинските училища след завършен 7. клас

Самостоятелна форма на обучение

Държавни зрелостни изпити

Външно оценяване